Skip to main content

Na ratunek Wyklętym (4) - uzasadnienie wniosku o zmianę sędziego

portret użytkownika Towarzystwo Patriotyczne

Prezes Sądu Rejonowego
TP.PZ./ 15 /2017 w Radomsku

dot.: zmiany sędziego Przewodniczącego w sprawie sygn.: II Kp 26/17;
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na utratę zaufania do sędziego Przewodniczącego Piotra Strzelczyka, wnoszę o zmianę sędziego orzekającego w sprawie sygn. jw.
Sprawa dotyczy rozpatrzenia n/Zażalenia z dn. 25.01.2017, na umorzenie w dniu 29.12.2016 r. przez Prokuraturę Rejonową Radomsko, w związku z doniesieniem do Prokuratury Rejonowej w Radomsku złożonym w dniu 15 listopada 2016 r., przez Towarzystwo Patriotyczne Radomsko, o: ”prawdopodobieństwie popełnienia przestępstwa przez nieznaną osobę lub osoby, na terenie Muzeum Regionalnego w Radomsku, poprzez zniszczenie ścian zabytkowych piwnic Muzeum (d. Ratusza), które w przeszłości były miejscem przetrzymywania Żołnierzy Wyklętych – bohaterów powojennego antykomunistycznego podziemia, ich torturowania i krwawych egzekucji ”.

Dochodzenie zostało wszczęte w sprawie:
o uszkodzenie zabytku w postaci Ratusza poprzez wybicie lub wykucie 3 otworów w ścianach piwnicy, dokonanego w nieustalonym okresie do dnia 09.11.2016 r. na terenie Muzeum Regionalnego w Radomsku przy ul. Narutowicza 1, tj. o czyn z art. 108 ust. 1 Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami wobec stwierdzenia braku znamion czynu zabronionego na zasadzie art. 17 §1 pkt. 2 kpk .

Powyższe umorzenie dochodzenia nie zawiera uzasadnienia.

W uzasadnieniu przedstawiam co następuje:
1. Zdarzenia i fakty mające miejsce przed rozpoczęciem posiedzenia sądowego wyznaczonego na dzień 21.04.2017., godz. 10:15, sala V, w tutejszym Sądzie dowodzą niezbicie, że zarówno Sąd jak i Sędzia jeszcze przed rozpoczęciem procedowania traktowali sprawę do pozornego rozpoznania, nie zamierzając jej rozpoznawać merytorycznie.
- Fakty: brak informacji na wokandzie
- zmiana sali V (I p.) na salę 1.37 (I p.),
- sala 1.37 – brak sprawy na wokandzie,
- n/interwencja w Sekretariacie II Wydz. Karnego : nic nie wiadomo na ten temat;
dopiero po sprawdzeniu w komputerze otrzymałem informację o sali 2.33 (II p.)
- opóźnienie w rozpoczęciu rozpoznania zażalenia o 55 minut – bez jakiegokolwiek
wyjaśnienia, nie mówiąc o przeproszeniu za opóźnienie;
- dodatkowo: - tuż przed rozpoczęciem, sędzia Piotr Strzelczyk w krótkiej rozmowie (na korytarzu
pod salą 2.33 II p.) zapewnił dwóch niecierpliwych prawników, że za ok.20 minut
będą mogli wejść ze swoją sprawą…
Gdyby sędzia P. Strzelczyk był właściwie przygotowany do prowadzenia sprawy, nigdy by nie przeznaczał na jej rozpoznanie 20 minut! Samo odczytanie dokumentów wraz z treścią zaskarżenia Postanowienia o umorzeniu trwa zdecydowanie dłużej. Jak mógł dawać takie zapewnienie?! To wystarczający dowód potwierdzający nasze stanowisko.

2. Prokuratura wnioskując o utrzymanie postanowienia o umorzeniu dochodzenia w mocy, nie wyciągnęła żadnych wniosków z późniejszych zdarzeń. Tak jakby na miejscu przestępstwa nie stwierdzono wykucia otworów i nie znaleziono szczątków ludzkich.

2a. Fakty są bezsporne wobec wielości dowodów bezpośrednich zrealizowanych w obecności wielu
osób, m.in.:
- Dyrektora Muzeum – Pana Krzysztofa Zygmy
- Prokuratora Prokuratury Rejonowej Radomsko – Pani Joanny Zacharewicz
- lekarza Szpitala Powiatowego w Radomsku – Pana Sławomira Nowerskiego
- funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Radomsku: - asp. Damian Czaja i technik
kryminalny (nazwisko nieznane)
- wiceprzewodniczącego Towarzystwa Patriotycznego – Pana Mariana Grotowskiego
- członka Towarzystwa Patriotycznego – Pana Waldemara Szwedowskiego
- przewodniczącego Towarzystwa Patriotycznego – Tadeusza Dudkiewicza

O fakcie wykucia otworów w ścianach zabytkowego budynku Muzeum Regionalnego (d. Ratusza) i znalezienia szczątków ludzkich została powiadomiona Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Instytutu Pamięci Narodowej O/Łódź w osobie prokurator – Pani Anny Gałkiewicz.
Przekazanie znalezionych na miejscu przestępstwa szczątków ludzkich do IPN, nie zwalnia. Prokuratury od obowiązku znalezienia sprawców zniszczenia chociażby tylko zabytkowego mienia. To wydarzenie dobitnie i z wielkim hukiem obaliło stanowisko Policji i Prokuratury Rejonowej w Radomsku, które to nawet nie starały się wyjaśnić sprawy. Wniosek: - jak w tej sytuacji sędzia mógł przyjąć stanowisko Prokuratury nie żądając uzasadnienia dla takiego stanowiska? To niezbicie dowodzi naszej decyzji o utracie zaufania do sędziego P. Strzelczyka.
2b. Umorzenie dochodzenia na podstawie Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami…
- Każdy wie, że choćby tylko np.: wbicie gwoździa w zabytkowym budynku, wymaga zgody, zezwolenia konserwatora budynku. Taka decyzja Prokuratury właśnie narusza ideę istnienia instytucji konserwatora zabytków i działa dokładnie odwrotnie. To tak jakbym w nocy wykonał dziurę w budynku Sądu i nikt mnie nie szuka, nie pyta o powód i nie wyciąga konsekwencji, mimo że budynek Sądu nie jest zabytkiem. To kolejny dowód na utratę zaufania do sędziego Piotra Strzelczyka.

3. Odczytanie akt sprawy wraz z Zażaleniem było dokonane w iście zawrotnym tempie i trwało około 30 sek. Nasze Zażalenie napisane jest na dwóch stronach A-4, czcionką nr 11, w formacie Times New Roman i przeczytane w całości wraz z omówieniem wyszczególnionych 7 punktów uzasadnienia zajmuje zdecydowanie więcej czasu.
Przekazanie stanowiska Prokuratury wnioskującego o utrzymanie w mocy wydanego umorzenia sprawy trwało nie dłużej niż 5 sek. Takie procedowanie w sprawach, którymi żyje bez mała całe społeczeństwo jest sprzeczny, wręcz przeciwstawny obecnym interesom państwa i społeczeństwa polskiego. Na podstawie naszych doświadczeń z sędzią P. Strzelczykiem, mimo krótkiego procedowania w tej sprawie a także w sprawie sygn. akt: II Kp 54/15, w naszym odbiorze Pan sędzia Piotr Strzelczyk nie daje rękojmi rzetelności, bezstronności i obiektywizmu w orzekanej sprawie. Nasze doświadczenie mówi, że interes skarżącego, pokrzywdzonego czy wnioskodawcy zdaje się być sprzeczny a wręcz przeciwstawny z interesem sędziego prowadzącego sprawę. Działania skarżącego natomiast są marginalizowane jako wręcz nic nie znaczące. Na takie traktowanie tej niezwykłego znaczenia sprawy, nigdy nie będzie naszej zgody. Zresztą nie tylko naszej zgody.

Wymiar sprawiedliwości w Radomsku, swoimi decyzjami w sprawach inicjowanych i wnoszonych przez Towarzystwo Patriotyczne Radomsko do Sądu Rejonowego, rzuca cień na wiarygodność wymiaru sprawiedliwości w RP oraz podważa autorytet państwa jako państwa prawa. To tak jakby ” nie zauważył”, upadku PRL.

Wiemy, że w RP mamy wielu naprawdę dobrych sędziów, którzy wydają wyroki odpowiednie dla państwa prawa. Ale niestety, mamy też takich którzy wypaczają swoją misję zasłaniając się niezawisłością a także autorytetem i majestatem Rzeczypospolitej. Jest to swoista nieudolność w przystosowaniu się do porządku w państwie demokratycznym.

Przedstawiając powyższe, wnosimy jak w treści.

Towarzystwo Patriotyczne Radomsko

Tadeusz Dudkiewicz

Do wiadomości:

IPN – Warszawa, Prezes Instytutu –
Prof. Krzysztof Szwagrzyk
IPN O/Łódź KŚZpNP
inne
a/a

1.8
Ocena: 1.8 (5 głosów)
Twoja ocena: Brak