Skip to main content

Stawiam na KONFEDERACJĘ, stawiam na PATRYKA MARJANA

portret użytkownika POBUDKA
sejm.jpg

Piątka Konfederacji:

1. “1000+” Powszechna ulga podatkowa
PIT 0%, dobrowolny ZUS, paliwo 3 zł/l – więcej pieniędzy w rękach obywateli, mniej w rękach urzędników.
Nie zbudujemy silnego państwa bez silnej gospodarki
Polacy są pracowici i przedsiębiorczy, codziennie ciężko pracują dla budowy naszego dobrobytu. Niestety kolejne rządy rzucają im kłody pod nogi zabierając w daninach publicznych większość owoców ich pracy oraz krępują inicjatywę biurokratycznym gorsetem. Całkowite opodatkowanie średniego wynagrodzenia wynosi obecnie około 40%, a z pozostałych 60% na każdym kroku płacimy mnóstwo innych podatków np. 23% podatku VAT przy zakupach. Czasem ich wysokość ociera się wręcz o grabież, jak w przypadku benzyny, której cena na stacji wynosi 5 zł, a podatki VAT, akcyzowy oraz opłata paliwowa stanowią ponad 50% jej ceny (2,6 zł). Składki ZUS dla przedsiębiorców to obecnie ponad 1300 zł miesięcznie i stale rosną.

Podatki powinny być niskie i proste
Nie pozwolimy politykom korumpować nas za nasze własne pieniądze pochodzące z wygórowanych i skomplikowanych danin. Chcemy, żeby w rękach Polaków zostawało jak najwięcej owoców ich pracy. To obywatele, a nie urzędnicy, najlepiej wiedzą jak mądrze wydać własne pieniądze. Dlatego też uprościmy system finansów publicznych i zreformujemy sposób opodatkowania dochodów, wprowadzając powszechną ulgę podatkową („PIT 0%”), likwidując obecny podatek dochodowy od osób fizycznych i składki do ZUS. Obecne emerytury są wypłacane bezpośrednio ze składek osób obecnie pracujących, dlatego należy skończyć z fikcją iż „oszczędzamy w ZUS” i powinny być one finansowane bezpośrednio z pieniędzy trafiających do budżetu. Chcemy, by młodzi Polacy mieli wybór: czy korzystać z ubezpieczenia emerytalnego w ZUS czy oszczędzać gdzieś indziej lub samodzielnie. Dzięki reformie podatkowej zmniejszymy klin podatkowy i spowodujemy wzrost płac. Zamiast sztucznie pompować płacę minimalną przestaniemy Polakom zabierać ich własne pieniądze.

Benzyna po 3 zł / litr - obniżymy daniny nałożone na paliwa
Po obniżce podatków, przy obecnych realiach rynkowych przeciętne ceny detaliczne na stacjach będą wynosiły ok. 3 zł. Radykalne obniżenie kosztów transportu da naszej gospodarce nową energię, a w połączeniu z obniżeniem obciążeń nałożonych na pracę i działalność gospodarczą pozwoli na budowanie stabilnego wzrostu gospodarczego i opartego na silnych fundamentach dobrobytu.

Radykalnie obniżymy wydatki
Dla osiągnięcia tych celów niezbędne będzie ograniczanie wydatków, co też będziemy czynić, redukując liczbę zbędnych urzędów i rządowych agencji, blokując korupcję i marnotrawstwo publicznych pieniędzy na zbędne działania i projekty, a także likwidując partykularne ulgi i przywileje podatkowe. Wprowadzimy pełną jawność wydatków publicznych już w momencie ich dokonywania, a nie w połowie kolejnego roku, gdy obecnie publikowane są budżetowe sprawozdania.

2. Szybkie i sprawiedliwe sądy
Parametryzacja pracy sądów i prokuratury, proces w 1 miesiąc.
Systemowa reforma wymiary sprawiedliwości
System sądownictwa jest jednym z tych tematów, które budzą największe emocje w debacie publicznej. Niestety, dominują w niej spory personalne i walka o to, czyja frakcja będzie decydować o obsadzeniu najważniejszych stanowisk. Z punktu widzenia problemów Polaków, stykających się na co dzień z niewydolnymi sądami, żadnym rozwiązaniem nie są ani pseudoreformy proponowane przez obóz rządzący, ani też bezrefleksyjna obrona status quo ze strony części opozycji.

Optymalizacja procedur sądowych
Dla obywateli problemem jest przede wszystkim przewlekłość postępowań, wynikająca z niewydolności sądów i niedoskonałości procedur oraz poczucie niesprawiedliwości, które często spowodowane jest nadmiernym formalizmem działania sądów. Przewlekłość postępowań nie tylko pozbawia ochrony prawnej obywateli, zniechęcając ich do korzystania z sądów, ale też powoduje realne koszty dla polskiej gospodarki. Jako Konfederacja uważamy, że podstawą dla naprawienia polskiego sądownictwa i przywrócenia zaufania obywateli do wymiaru sprawiedliwości jest radykalne poprawienie organizacji pracy sędziów, aby ochrona prawna, po którą obywatele zwracają się do sądów, była realna i niezwłoczna. Dlatego proponujemy szereg rozwiązań, które pozwolą nam zbudować sprawne sądownictwo.

Zwiększymy liczbę asystentów sędziowskich
Wprowadzimy system pozwalający na efektywne zarządzanie czasem pracy sędziów i ich obiektywną ocenę. Sędziowie pozostaną niezawiśli w wydawaniu wyroków, lecz będą podlegali weryfikacji przez apolityczny system informatyczny monitorujący na bieżąco tempo i sprawność ich pracy. Odpowiedni algorytm będzie odpowiedzialny za przydzielane spraw i równomierne obłożenie sędziów pracą. Ponadto zwiększymy zasoby kadrowe, aby na każdego sędziego przypadał co najmniej jeden uczciwie wynagradzany asystent.

Proces w 1 miesiąc
Uprościmy procedurę, wprowadzając rozwiązania, które zmniejszą ryzyko przewlekłości postępowania, takie jak choćby elektroniczne doręczenia, czy też racjonalizację postępowania dowodowego, wprowadzając między innymi obowiązek wyznaczania od razu kilku terminów rozpraw w odstępie maksymalnie kilku dni dla przeprowadzenia wszystkich wnioskowanych przez strony dowodów. Odciążymy zawodowych sędziów od najdrobniejszych spraw, które każdego roku zapychają wokandy. Uprościmy język uzasadnień i pouczeń, aby każdy obywatel, także ten bez prawniczego wykształcenia, mógł zrozumieć treść orzeczeń.

3. Bon oświatowy i kulturalny
Rodzice decydują o dzieciach, stop propagandzie LGBT
Kolejne reformy, ciągłe zmiany podstaw programowych, przerośnięta biurokracja, marnotrawione środki, niska jakość kształcenia i kiepskie pensje nauczycieli. Skostniała struktura, nieefektywne systemy kształcenia, zabijanie kreatywności i umiejętności samodzielnego myślenia wśród uczniów, promowanie przeciętności i wtłaczanie w utarte, narzucone schematy. Tak wyglądają realia większości polskich szkół, a kolejne próby reform to nic innego, jak tylko administracyjne przesunięcia w ramach tego samego systemu, zależne od pomysłów kolejnych rządów.

W polskiej oświacie nic się nie zmieni, dopóki nie zmieni się sposób finansowania szkół. W tej chwili to administracja odgórnie decyduje jak wykorzystać pieniądze podatników, które szkoły finansować, jakie programy mają realizować uczniowie i w jaki sposób kształcone są nasze dzieci. Możemy do woli zmieniać strukturę edukacji, powoływać gimnazja, likwidować je, tworzyć licea z trzema klasami, czterema czy nawet pięcioma. Nic to nie zmieni, dopóki nie oddamy decyzji w sprawie finansowania oświaty tym, którym najbardziej zależy na jak najlepszym kształceniu dzieci, czyli ich rodzicom.

Jako Konfederacja dokonamy tego emitując bon edukacyjny, umożliwiający każdemu rodzicowi opłacenie nauki jego dziecka. To zaowocuje wzrostem zróżnicowania i konkurencji szkół. Dzięki wprowadzeniu bonu pieniądze trafią do tych szkół, które kształcą zgodnie z oczekiwaniami rodziców i tym samym przyciągają uczniów. Bony spowodują powstanie zdrowej konkurencji na rynku usług edukacyjnych, dzięki czemu wzrośnie jakość kształcenia, a szkoły szybciej dostosują się do rzeczywistości, gdyż te, które pozostaną skostniałymi skansenami, nie będą wybierane.

Ponadto uwolnimy zawód nauczyciela. Wzrost zarobków dobrych pedagogów nie może być odgórnie ograniczany. Warunki pracy powinna określać umowa pomiędzy stronami i konkurencja pomiędzy szkołami, a nie relikty ustrojowe w rodzaju Karty Nauczyciela czy rejonizacji uczniów. Obronimy szkoły przed inwazją samozwańczych „seksedukatorów” i propagandystów ruchu LGBT. Zadbamy o należyte respektowanie prawa dzieci do poszanowania ich wrażliwości i nienarażanie na indoktrynację czy kontakt z treściami niedopasowanymi do wieku. Zagwarantujemy prawo rodziców do wychowania dzieci w zgodzie z ich wartościami. Szkoła w procesie wychowania ma wspierać rodziców, a nie z nimi rywalizować.

Kulturę narodową, naukę i sztukę uwolnimy od ideologizacji narzucanej za publiczne pieniądze. Chcemy, aby to ludzie decydowali, co warto oglądać, co czytać, czego słuchać. Zamiast indoktrynacji i promowania szkodliwych ideologii na koszt podatnika, zaproponujemy bon kulturalny na zakup biletu do dowolnej wybranej galerii, muzeum, filharmonii czy teatru, wspierając w ten sposób rozwój i dopasowanie oferty kulturalnej do zainteresowań obywateli.

4. Bezpieczeństwo narodowe
Silna polska armia, stanowcza i niezależna polityka zagraniczna, bezpieczeństwo energetyczne, odpowiedzialna polityka migracyjna.
Chcemy odejść od polityki zagranicznej: z jednej strony pełnej strachu i upokorzeń, a z drugiej pełnej iluzji, oderwanej od doświadczeń historycznych, uwarunkowań geopolitycznych i realiów polityki międzynarodowej. Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela.

Bezpieczeństwa Polski nie wolno poświęcać na ołtarzu jakichkolwiek rozgrywek, układów, iluzji czy przesądów – np. ślepej wiary w tzw. projekt europejski, pozbawione odniesienia do racji stanu relacje z innymi państwami czy zabobonny lęk wobec energii jądrowej. W zmieniającym się świecie Polska musi brać pod uwagę wszelkie scenariusze rozwoju sytuacji międzynarodowej i rozmawiać ze wszystkimi – choćby po to, aby w relacjach z kluczowymi partnerami osiągać lepszą pozycję. Nie pozwolimy na oparcie naszego bezpieczeństwa wyłącznie na sojuszach. To przede wszystkim własna siła, połączona z roztropnym utrzymywaniem dobrych relacji z innymi partnerami, pozwoli nam na realne zapewnienie bezpieczeństwa narodowego.

Narastającym wyzwaniem są masowe ruchy migracyjne, które, mimo obietnic rządu, dotyczą w ogromnym już stopniu także Polski. Sprzeciwialiśmy się udziałowi Polski w przymusowym programie tzw. relokacji uchodźców, odrzucamy ideologię multikulturalizmu i jesteśmy przeciwni obecnie prowadzonej akcji otwarcia granic kraju dla masowej imigracji zarobkowej do Polski. Zapowiedzi polityków, tak z rządu, jak i z lewicowej opozycji, wskazują, że docelowo chodzi o stworzenie państwa coraz bardziej wielonarodowego. Odbywa się to bez żadnej debaty w parlamencie oraz bez jakiejkolwiek oficjalnej strategii, czy choćby rzetelnego monitorowania ruchów migracyjnych. Polska nie może przyjmować więcej gości niż nasz naród jest w stanie zasymilować, dlatego wprowadzimy zasady odpowiedzialnej polityki migracyjnej, odniesione nie tylko do oczekiwań biznesu, ale przede wszystkim do dobra wspólnego państwa i narodu polskiego. Zadbamy o wspieranie powrotu Polaków z emigracji zarobkowej do kraju, a także o program repatriacyjny z prawdziwego zdarzenia. Aby uzupełnić potrzeby rynku pracy w okresie dobrej koniunktury w większym stopniu musimy postawić na migracje wewnętrzne.

Nie zgadzamy się na realizację jakichkolwiek obcych roszczeń dotyczących tzw. mienia bezspadkowego. Podejmiemy na arenie międzynarodowej działania na rzecz zapewnienia Polsce pola manewru geopolitycznego, tak byśmy nie byli zakładnikami amerykańskiej administracji, działającej w myśl ustawy Just Act (447). Podejmiemy ofensywę kulturalną i historyczną, by do wszystkich ośrodków opiniotwórczych na świecie dotrzeć z prawdziwym, a zarazem atrakcyjnym w formie przekazem na temat II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem losów Polski i Polaków. Będziemy także zmierzać do uchwalenia ustawy blokującej jakiekolwiek działania na rzecz transferu mienia czy kapitału do organizacji czy grup próbujących wymusić takie działania na Polsce.

Nie pozwolimy na dalszą utratę naszej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej. Dotychczasowy model jej funkcjonowania wyczerpał się. Opowiadamy się za dobrowolną współpracą państw Europy zamiast dotychczasowego dyktatu. Odrzucamy koncepcję stopniowej budowy federalnego superpaństwa zarządzanego z Brukseli. Będziemy proponować naszym partnerom zza granicy porozumienia i formy prawne, w ramach których suwerenność polityczna, gospodarcza i kulturowa Polski nie będzie kwestionowana.

5. Zdrowe życie
Ochrona życia, czyste powietrze i woda, ochrona lasów, zdrowa żywność.
Mamy obowiązek zadbać o to, by przyszłym pokoleniom pozostawić Polskę w stanie lepszym, niż w czasach, w których nam samym przyszło działać. Nasi rodacy zasługują na zdrowe życie – czystą wodę, lepsze powietrze w miastach, sprawny system ochrony zdrowia i zdrową żywność. Dobrze pojęta ochrona przyrody nie ma barwy politycznej i nie może być wykorzystywana instrumentalnie do rozgrywek biznesowych czy ideologicznych. Szczególnie ważna jest ochrona dziedzictwa narodowego – nie tylko w kulturowym, ale też w przyrodniczym oraz krajobrazowym wymiarze.

Wprowadzimy całkowity zakaz importu śmieci do Polski. Do ekologii podchodzimy ze zdrowym rozsądkiem, dlatego nie jesteśmy przeciwnikami produkcji energii z węgla, natomiast popieramy korzystanie z nowszych, bardziej efektywnych i czystszych technologii w energetyce. Aby powstrzymać wzrost kosztów produkcji energii (wynikający z bezkrytycznego aplikowania w Polsce wymogów polityki energetycznej UE) zainicjujemy kampanię informacyjną przygotowującą wypowiedzenie tzw. pakietu klimatycznego Unii Europejskiej, nakładającego na naszą gospodarkę nieuzasadnione obciążenia finansowe i wymuszającego transformację w kierunku droższych źródeł energii.

Będziemy wspierać ideę sportu amatorskiego. Trzeba też pomóc rodzicom oderwać dzieci i młodzież od smartfonów i komputerów, dlatego przywrócimy i nadamy wysoką rangę rywalizacji sportowej w ramach rozgrywek międzyszkolnych oraz międzyuniwersyteckich.

Jesteśmy zgodni, co do pilnej konieczności prawnych gwarancji bezpieczeństwa życia od poczęcia. Upomnimy się o projekty mające na celu ochronę życia nienarodzonych, które zostały zignorowane przez obecnie sprawujących władzę. Zainicjujemy kampanię informacyjną – aby każdy Polak mógł usłyszeć bicie serca dziecka słyszalne już w 6. tygodniu życia płodowego – z jasno deklarowanym celem zapewnienia prawnej ochrony życia każdego Polaka, bez względu na wiek, stan zdrowia czy sytuację życiową.

movie: 
See video
See video
See video
See video
5
Ocena: 5 (1 głos)
Twoja ocena: Brak
Grupy robocze: