Skip to main content

Emerytura na krechę

portret użytkownika grzegorz
emeryt.jpg

Rząd intensywnie pracuje nad ustawą o odwróconej hipotece, w zamierzeniach projektodawców celem ustawy "podobno” jest ulżenie emerytom i rencistom w ich ciężkim losie.

Intencje rządu to jedno, zaś prawdziwe cele to drugie. Wszyscy mający w rodzinie, czy to wśród znajomych emeryta, rencistę - wiedzą, że w w naszym kraju po kilkudziesięciu przepracowanych latach pracy i płaceniu horrendalnych składek na rzecz państwa - życie na garnuszku ZUS u jest odliczaniem dni od ,,1 do 1 następnego miesiąca”. Projektowana ustawa o odwróconej hipotece nie ma na celu udzielenia komukolwiek pomocy – tym bardziej ludziom schorowanym i starszym. Ma na celu sprawniejsze umożliwienie udzielania pod zastaw pożyczek tj., jak w każdym przypadku czysty bankowy biznes. Odwrócona hipoteka jest określeniem kredytu udzielanego właścicielowi nieruchomości: domu, mieszkania, lokalu użytkowego. Zabezpieczeniem kredytu ma być ustanowiona hipoteka, co zostanie zapisane w księdze wieczystej. Dobitniej mówiąc; kredyt byłby udzielony pod zastaw nieruchomości, czyli w zamian za hipotekę ustanowioną na przedmiotowym domu, lokalu do wysokości wycenionej uprzednio przez rzeczoznawcę bankowego, z banku kredytodawcy. Finansowo udzielany byłby; jako co miesięczne płatne świadczenie do kilku lat (do przyznanej wartości kredytu) lub jako jednorazowa wypłata.

Emeryt nie traciłby za życia praw do lokalu w którym mieszka, ale po śmierci bank z licytuje nieruchomość, a dzieci lub inni spadkobiercy dostaną., to co zostanie po zaspokojeniu banku.

W naszym prawodawstwie mamy już zapisy umożliwiające podobne praktyki przywołam tu zapisy Kodeksu Cywilnego Dz. U. z dnia 18 maja 1964 r. art. 908

§ 1. Jeżeli w zamian za przeniesienie własności nieruchomości nabywca zobowiązał się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie (umowa o dożywocie), powinien on, w braku odmiennej umowy, przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym.

§2. Jeżeli w umowie o dożywocie nabywca nieruchomości zobowiązał się obciążyć ją na rzecz zbywcy użytkowaniem, którego wykonywanie jest ograniczone do części nieruchomości, służebnością mieszkania lub inną służebnością osobistą albo spełniać powtarzające się świadczenia w pieniądzach lub w rzeczach oznaczonych co do gatunku, użytkowanie, służebność osobista oraz uprawnienie do powtarzających się świadczeń należą do treści prawa dożywocia.

§3. Dożywocie można zastrzec także na rzecz osoby bliskiej zbywcy nieruchomości.

Art. 910 §1. Przeniesienie własności nieruchomości na podstawie umowy o dożywocie następuje z jednoczesnym obciążeniem nieruchomości prawem dożywocia. Do takiego obciążenia stosuje się odpowiednio przepisy o prawach rzeczowych ograniczonych.

§ 2. W razie zbycia nieruchomości obciążonej prawem dożywocia nabywca ponosi także osobistą odpowiedzialność za świadczenia tym prawem objęte, chyba że stały się wymagalne w czasie, kiedy nieruchomość nie była jego własnością. Osobista odpowiedzialność współwłaścicieli jest solidarna.
Oczywiście jest pewna różnica pomiędzy umową dożywocia, która mówi o tym, że już za życia emeryt - zbywca - traci prawo do lokalu mieszkalnego, a sytuacją przy odwróconej hipotece, gdzie rzecz dzieje się dopiero po jego śmierci. Niestety - skutek dla większości rodzin może być tragiczny. Przy nabyciu spadku rodzina dowie się, że w najlepszym wypadku otrzyma 1/5 części mieszkania o wartości wycenionej przez bank i zlicytowanej przez bank, w czasie wybranym przez bank, gdzie na rynku nieruchomości może być dekoniunktura, co w efekcie da grosze.

Do tej pory niektórzy emeryci, renciści mogli otrzymać kredyt, nawet kilka, nie stanowiło to problemów, ale w pewnym momencie próg wiekowy lub dochodowy uniemożliwiał zadłużanie się tej grupie. I wszystkie banki odmawiały udzielenie na jakikolwiek procent kredytu.

Cóż wszyscy w państwie – myślę tu politykach obecnie odpowiedzialnych za ster zarządzania, wiedzą jaka jest ich zła dola, więc postanowili im ulżyć i wymyślili odwrócona hipotekę.

Prawdziwe cele ustawy nie mają podłoża altruistycznego.

Pierwszym celem jest rozwiązanie problemu zadłużonych po kres możliwości finansowych emerytów i rencistów, gdyż ustawa o upadłości konsumenckiej okazała się fiaskiem, z którego przez miony rok w całym państwie polskim skorzystało ok. 26 osób. Banki nie mają jak odzyskać pożyczonych zwykle na lichwiarski procent pieniędzy. Drugim celem zaś jest nakłonienie części emerytów jeszcze niekorzystających z usług bankowych do zaciągnięcia takich pożyczek ze względów zdrowotnych, bytowych, ale także rekreacyjnych.

Rencista, emeryt z pewnością uzyska możliwość do jeszcze łatwiejszego sposobu zaciągnięcia kredytu, ale w zamian za możliwość utraty swojego majątku. Ustawa ta może przyczynić się jeszcze bardziej do zubożenia części społeczeństwa i jego głębszego rozwarstwienia. Ustawa bowiem może spowodować zadłużanie się całkowite u wielu osób, które po śmierci nic nie zostawią swoim dzieciom. Już dziś emeryt będzie mógł pojechać gdziekolwiek zechce, wystarczy tylko wziąć kredyt podzastaw własnościowego lokalu. Już niedługo takie ogłoszenie będziemy mogli zobaczyć.

Grzegorz Lorek

5 maja 2010

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak