Skip to main content

Moja wizja sprawowania urzędu Prezydenta RP

polska_flaga01.jpg

Zapraszam do publikacji "Moja wizja sprawowania urzędu..."

Oto mój głos

W 1980 roku 10 milionów Polaków uwierzyło w SOLIDARNOŚĆ, uwierzyło w ład i porządek i ten ład i porządek nie do końca otrzymali. Postaram się aby marzenia z 1980 roku ziściły się do końca.

Wg mnie Prezydent RP powinien pełnić rolę jednoczącą naród. Powinien być przede wszystkim ponadpartyjnym arbitrem. Prezydent NIE powinien być powiązany ani tym bardziej zależny od jakiejkolwiek organizacji. Od reprezentantów partyjnych mamy Sejm i Senat. Prezydent zainteresowany umacnianiem jakiejś partii politycznej lub ugrupowania z, którego się wywodzi to nie Prezydent wszystkich Polaków. Prezydent powinien być ponad podziałami partyjnymi.
Ja, gdy naród wybierze mnie na Prezydenta nie będę tworzył super rządu, nawet nie będę starał się doradzać, znaczy, przeszkadzać w rządzeniu. Będę analizował politykę zagraniczną, ale nie będę starał się narzucać mojej wizji rządowi, będę zgłaszał moje sugestie i zastrzeżenia, moje sugestie i zastrzeżenia będą na zasadzie dyskusji a nie decyzji, czy presji. Będę reprezentować Polskę w miejscach do, których zostanę oficjalnie zaproszony a moje stanowisko zawsze będzie uzgodnione z Premierem. Jeżeli różnica stanowisk będzie niemożliwa do uzgodnienia oficjalnie przyjmę stanowisko rządu, z prawem późniejszego poinformowania o tym społeczeństwa. Nie może być dwóch ośrodków decyzyjnych.
Sejm i rząd sprawuje swoją funkcję również z wyboru narodu i zawsze będę o tym pamiętał.

Wprowadzę daleko posuniętą jawność życia publicznego, na prezydenckich stronach internetowych będzie dokładny schemat działanie prezydenckich służb. Będą podane stanowiska wszystkich zatrudnionych z podaniem ich zakresu obowiązku. Podane będą koszty działania z rozbiciem na poszczególne piony i rodzaje wydatków. Potrzebny alkohol do celów reprezentacyjnych będę kupował z własnych, prywatnych pieniędzy. Postaram się aby nikt nie pił alkoholu za pieniądze podatników, to będzie Prezydentura bezalkoholowa i pod znakiem oszczędności, a na butelkę szampana, czy wina dla gości stać mnie z własnej kieszeni. Jeżeli przeciętnemu Kowalskiemu nie wolno pić w pracy to dlaczego prezydent ma podlegać innym prawom. Poproszę NIK o kontrolę urzędów pod względem spożycia alkoholu i opublikuję te dane. Marnotrawstwo środków publicznych jest przerażająco wielkie. Oto drobny przykład, jako, że życie składa się z drobiazgów. Samolot z Polski do Frankfurtu, niecałe dwie godziny lotu, mały samolot, z przodu wydzielone miejsca dla biznessklas. Wszystkie miejsca są takie same, tyle, że biznassklas inaczej oznakowane. Różnica jest w śniadaniu, biznessklas ma lepsze śniadanie. Kilkoro ludzi siedzi w biznessklas – ciekaw jestem za czyje pieniądze. Za dużą różnicę w cenie biletu zjedli lepsze śniadanie, pierwsi wyszli z samolotu, a i do poczytania otrzymali lepszą prasę. Jeżeli z publicznych pieniędzy urzędnik jedzie na delegacje to państwo refunduje przejazd na zasadach ogólnych, urzędnik może sobie dopłacić z własnych pieniędzy do większego komfortu.

Najważniejszą moją działalnością jako prezydenta będzie dbałość o to by naród żył w poczuciu bezpieczeństwa, by nigdy nie było niewyjaśnionych, niezgodnych z prawem przypadków. Przysięgam, że zrobię wszystko aby niewyjaśnienie śmierci generała Papały, Olewnika czy inne niewyjaśnione sprawy nie miały więcej miejsca. Przysięgam, że wszystkie skargi i wnioski będą rozpatrzone w sposób merytoryczny przeze mnie i ja będą udzielał odpowiedzi po zasięgnięciu wyjaśnień. Właśnie ta komunikacja z narodem będzie moją zasadniczą funkcją – więź z narodem i zapewnienie narodowi bezpieczeństwa, osobistego bezpieczeństwa, właśnie poprzez reagowanie i likwidowanie wszystkich nieprawidłowości.
Nie powinno być tak, że Minister Sprawiedliwości prowadzi akcję na temat pomocy pokrzywdzonym a jednocześnie wprowadza rozporządzenie karzące finansowo pokrzywdzonych. Nie powinno być tak, że pokrzywdzony, wygrywający proces otrzymywał jednocześnie karę finansową poprzez ułamkowy zwrot kosztów adwokackich. Pokrzywdzeni najczęściej nie dochodzą swoich praw bo są po prostu za biedni. Nie stać ich na prawo do godności osobistej, Państwo im to uniemożliwia.
Prezydent ma prawo do wnoszenia do Sejmu własnych ustaw i przysięgam, że wszelkie nieprawidłowości, jeżeli nie będzie innej możliwości skutkować będą natychmiastową, moją reakcją ustawodawczą. Treść i uzasadnienie wszystkich moich propozycji ustaw będzie dostępna na stronach internetowych. Proces legalizacyjny wniesionych do Sejmu przeze mnie moich ustaw będzie monitorowany poprzez internet. Na stronie internetowej mojej kancelarii każdy będzie mógł dowiedzieć się komu i kiedy został przekazany projekt mojej ustawy. Będzie podana data przekazania i nazwisko szefa zespołu i pracownika zajmującego się daną ustawą, będą podane nazwiska posłów z wynikiem głosowania nad tymi ustawami.
W mojej kampanii nie mam zamiaru osądzać nikogo, ani byłych Prezydentów, ani urzędującego po. Prezydenta ani też szanownych kandydatów na Prezydenta. Tylko wyborcy mają, poprzez głosowanie prawo oceny kandydatów.

Moje sześć priorytetów to:
1.Dzieci, jako, że przyszłość narodu to dzieci
2.Szkolnictwo. Nauka to mądrość narodu.
3.Budowa społeczeństwa obywatelskiego. Państwo powinno być dla obywatela a nie odwrotnie.
4.Jawność życia publicznego.
5.Likwidacja korupcji.
6.Banki.

Dzieci:
Czy wiecie Państwo, że w Polsce jest około 70 lekarzy o specjalizacji psychiatria dziecięca. Pani Sędzia Anna Maria Wesołowska na konferencji w dniu 1 marca 2010r powiedziała, że dwa procent dzieci jest nie do uratowania ale nie powiedziała co z nimi zrobić. Nikt nie chce o tym rozmawiać.
Brak wizji kompleksowej pomocy w opiece nad dziećmi.
Szkolnictwo:
Tornister może ważyć parę kilo. Książka drukowana w 8 tomach, po jednym na każdy miesiąc. Drukowana tanio, w formie zeszytu z miękka okładką. Proste, tanie i lekkie.
Nauka Polska. Gwarantuję, że nauka Polska będzie w czołówce światowej. Wystąpię o likwidację tytułów, tzw. „Profesorskich Belwederskich”. Wystąpię z ustawą aby doktor nauk miał prawo pracy na stanowisku Profesorskim. Należy młodym naukowcom dać możliwości pracy i konkurencji, (bez czekania na odejście Profesora, a co jak profesor ma w miarę operatywne dziecko ?).
Społeczeństwo obywatelskie, oto mój pogląd na ordynacje wyborcze:
Wybory samorządowe powinny być wg ordynacji JEDNOMANDATOWYCH
OKRĘGÓW WYBORCZYCH, każdy zna swojego Radnego. Ilość radnych winna być mocno zmniejszona w stosunku do obecnej ilości.
Wybory do sejmu powinny być na bazie ordynacji z 1935 r, z ordynacją „dwumandatowe okręgi wyborcze”, a ilość posłów powinna być ograniczona do około 200. Wybory do Senatu powinny odbywać się wg ordynacji proporcjonalnej a ilość senatorów nie powinna przekraczać 50.
Jawność życia publicznego:
Wszystkie przetargi, po ich zakończeniu będą opisane w internecie z podaniem ofert z cenami i uzasadnieniem wyboru oferenta. Spowoduję, że wszystkie organizacje pożytku publicznego będą musiały na swoich stronach internetowych pokazać swoje koszty działania i procentowy udział kosztów działalności do kwoty przekazanej na działalność zasadniczą

Korupcja:
Poprzez likwidację korupcji zagwarantuję olbrzymi wzrost gospodarczy, udowodnimy światu, że Polak potrafi. Jesteśmy obecnie najlepiej rządzącym się krajem w UE. Olbrzymi wzrost gospodarczy gwarantuję poprzez likwidację korupcji. Powołam zespół pod moim przewodnictwem. Poproszę rządy takich Państw jak Nowa Zelandia, Singapur, Szwecja, Dania i Norwegia o pomoc w likwidacji korupcji. W państwach tych praktycznie problem korupcji nie istnieje.
Banki:
Alan Greenspan, „ojciec” światowego kryzysu przyznał: liczyłem na to, że banki będą się same kontrolować.
Banki się nie kontrolowały i dalej nikt z jego zeznań przed komisją senacką USA nie wyciąga wniosków. To problem poważny i nie możliwy do skwitowania kilku zdaniami.

Należy zastanowić się nad instytucją rządów koalicyjnych. Opowiadał mi kiedyś mój znajomy, że jeden z Premierów powiedział: wszystko co dobre nie mogłem zrealizować bo rząd miałem koalicyjny i musiałem realizacji ich zaniechać.
Partia wygrywająca wybory powinna rządzić. Na świecie różne są mechanizmy, np. włoska ordynacja partii wygrywającej wybory dodaje miejsc w sejmie.
Nikt do tej pory w żadnych dyskusjach nie zwrócił uwagi, że powinien istnieć nie tylko podział ale rozdział władzy na.
1. Ustawodawczą - Sejm i Senat
2. Wykonawczą - Rząd i Prezydent
3. Sądowniczą

Należy oddzielić władzę wykonawczą od ustawodawczej. Obecny ustrój polityczny powoduje, że de facto nie ma takiego rozdziału. Jeżeli sejm obejmuje wygrywająca partia lub koalicja i ona desygnuje Premiera i zatwierdza rząd. Obecny Premier Donald Tusk dąży do tego by również Prezydenta wybierało zgromadzenie narodowe, czyli wygrywający wybory. Wtedy wszelka władza, ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza znajdzie się w tych samych rękach. Jako, że partia rządząca lub koalicja przeforsuje wybór Prezydenta, a Prezydent mianuje Sędziów. Powoduje to brak kontroli nad władzą a brak kontroli rodzi patologie. Rodzi to pokusę rządzących do przedkładania interesów partyjnych ponad narodowe i może powodować uchwalanie ustawy pod własne, partyjne potrzeby. Obecnie jedynie Prezydent może być organem kontrolnym poprzez inicjatywę ustawodawczą i weto.
Jestem za aktywnym udziałem kobiet w rządzeniu, ale o dziwo żadna z organizacji promujących kobiety nie wysunęła kandydatury kobiety na urząd Prezydenta. Niepłodność jest bardzo dotkliwym schorzeniem, osoby dotknięte tą chorobą powinny mieć prawo do leczenia jej tak samo jak innych chorób, jak przy leczeniu innych chorób powinny być opracowane odpowiednie procedury. Odrębną bardzo istotną kwestią jest status prawny zarodków, który w innych krajach został unormowany prawnie, a w Polsce pomimo licznych dyskusji do tej pory nie istnieją żadne unormowania prawne i wymaga to pilnego unormowania. Uważam, że jesteśmy krajem o dobrym rządzie ale daleko nam do doskonałości. Udowodnimy światu, że Polacy to mądry i pracowity naród. Dowiedziemy, że warto z nas brać przykład. Zrzucimy sztucznie przyczepiony nam garb, garb korupcji. Wyprostujemy się i pokażemy światu, że można się rządzić jeszcze lepiej.
Uważam, że wszelkie zło dzieje się za przyzwoleniem rządzących,, trudno dociec czy z polityczną wolą czy nie.
Jest takie przysłowie, że każdy uczy się na błędach, tyle, że mądry na cudzych a głupi na własnych.
Dlatego pierwszym człowiekiem, którego poproszę o doradzanie będzie Prof. dr hab. Czesław Brzoza, historyk UJ.
Moje hasło przewodnie to:

Przyzwoitość powinna być przed zyskiem.

We wszystkich dziedzinach życia będziemy podpatrywać wzory z tych państw, które inaczej rozwiązują problemy i będziemy je wnikliwie analizować. Będę organizował konkursy otwarte dla wszystkich na rozwiązanie problemów Państwa. Wierzę w mądrość naszych obywateli. Każde weto prezydenckie będzie poprzedzone merytoryczną dyskusją transmitowaną w TV. Trzy osoby z rządu, trzy osoby z mojej strony i ja. Naród oceni zasadność weta. Weto musi być powszechnie aprobowane przez społeczeństwo. Przede wszystkim będę miał na uwadze, że się Sejm jest z wyboru narodu. Każdy tydzień będzie zamykał się audycją transmitowaną w TV pod tytułem „Tydzień Prezydenta” w której będę omawiał moje działanie, jak również najważniejsze problemy obywateli.

Tadeusz Muszyński

8 maja 2010

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak