Skip to main content

X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

portret użytkownika PIS
24.06.2015 09:00
24.06.2015 15:00

X Sesja Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
24 czerwca 2015 r. (środa) o godz. 9.00
Pasaż Karola Rudowskiego 10, sala obrad, parter

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie zmian do porządku obrad.
3. Podjęcie uchwał w sprawie:
3.1. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej;
3.2. zmiany budżetu Miasta na 2015 rok;
3.3. przyznania nieruchomości zamiennej w ramach należnego odszkodowania z tytułu utraconego prawa własności działki numer 164/1;
3.4. wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ulicy Narutowicza, oznaczonej w ewidencji gruntów obrębu 22 jako działka nr 182 o powierzchni 0,1071 ha;
3.5. sprzedaży, w drodze ustnego przetargu nieograniczonego zabudowanej nieruchomości położonej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Działkowej 6A;
3.6. przystąpienia do sporządzenia „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.7. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego;
3.8. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowo-Regulaminowej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, ustalenia jej składu osobowego oraz zakresu i przedmiotu działania.
3.9. powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych;
3.10. zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
4. Interpelacje i zapytania radnych.
5. Informacja z działalności Prezydenta Miasta między sesjami.
6. Informacja Przewodniczącego Rady Miasta dotycząca interpelacji, które wpłynęły między sesjami.
7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
8. Sprawy różne.
9. Zamknięcie obrad X Sesji.

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak