Skip to main content

Zasługi tego czasopisma dla propagowania katolickiej nauki społecznej są trudne do przecenienia!

portret użytkownika Jacek Łukasik
726.jpg

Chodzi mnie o miesięcznik, następnie kwartalnik, a potem znów miesięcznik – „Chrześcijanin w Świecie”. Pismo wydawane było przez Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych (ODiSS). Ośrodek utworzyli w kwietniu 1967 roku z inicjatywy Jerzego Zawieyskiego Janusz Zabłocki i działacze katoliccy związani z warszawskim Klubem Inteligencji Katolickiej i zespołem redakcyjnym „Więzi”, którzy stawiali sobie za cel odrodzenie ruchu chrześcijańsko – demokratycznego w Polsce.

Propagowanie katolickiej nauki społecznej wyrażało się w obszernych omówieniach dokumentów Soboru Watykańskiego II, zwłaszcza odnoszących się do działalności katolików w świecie, zwłaszcza soborowej konstytucji „Gaudium et Spes” – „O Kościele w świecie współczesnym”. Często poruszano zagadnienia, o których pisali Papieże w swoich encyklikach społecznych: „Rerum novarum” Leona XIII, ” Quadragesimo anno” Piusa XI, „Mater et Magistra” oraz „Pacem in terris” Jana XXIII, „Populorum progressio” Pawła VI, „Laborem exercens”, „Solicitudo rei socialis” i „Centesimus annus” Jana Pawła II. Nie brakowało krytycznych odniesień do latynoamerykańskiej teologii wyzwolenia. Niektóre numery pisma były poświęcone jednemu tematowi: np. w 1979 r. I pielgrzymce bł. Jana Pawła II do Polski, w 1987 r. Kościołowi na Litwie (600 – lecie chrztu Litwy), w 1988 r. dziejom chrześcijaństwa na Rusi (1000 – lecie chrztu Rusi).

„Chrześcijanin w Świecie” nie stronił także od tematyki historycznej, np. w lipcu 1988 r. Piotr Nitecki (wtedy jeszcze nie ksiądz) i Peter Raina napisali bardzo ciekawy artykuł „Kościół i Marzec 68″. Z uwagi na swój charakter pismo to wiele miejsca poświęcało roli i zadaniom laikatu w Kościele.

Na ostatnich stronach zamieszczano obszerną „Bibliografię Polską” zawierającą obszerny spis artykułów z dokładnymi odnośnikami, głównie z prasy katolickiej. Bibliografia ta składała się ze stałych działów: „Myśl społeczna Kościoła”, „Teologia”, „Apostolstwo świeckich”, „Biblistyka”, „Duszpasterstwo”, „Eucharystia”, „Liturgika”, „Filozofia. Światopogląd”, „Filozofia przyrody”, „Prawo kanoniczne”, „Historia”, „Kościół i chrześcijaństwo w świecie”, „Ekumenizm”, „Misje”, „Kościół i chrześcijaństwo w Polsce”, „Problemy międzynarodowe”, „Rodzina. Wychowanie”, „Polityka społeczna”, „Z życia i działalności inteligenckiej w Polsce”. Poza tym umieszczano działy aktualne w danym momencie np. w lipcu 1988 r. „Synod Biskupów” i „Brat Albert”.

Na koniec jednak wrzucę łyżkę dziegciu. Pismo to niestety nie wychodzi przynajmniej od kilku lat, a jego brak (ewentualnie czasopisma o podobnym profilu) stanowi bardzo dotkliwą lukę na rynku prasy katolickiej.

Jacek: http://cenzurzenie.blog.onet.pl/

8 maja 2013

3
Ocena: 3 (2 głosów)
Twoja ocena: Brak