Skip to main content

Zapytanie posła Roberta Telusa do Ministra Skarbu Państwa w sprawie zakładanej likwidacji Optex S.A. w Opocznie

Szanowny Panie Ministrze,

z wielkim niepokojem przyjąłem informację, że działający na terenie miasta Opoczna, jeden
z ostatnich producentów tekstyliów w Polsce Optex S.A. niebawem ma ulec likwidacji. Dzielę ten niepokój z ponad 400 pracownikami tego zakładu i ich rodzinami, że wkrótce zakład przestanie istnieć, a mieszkańcy Opoczna i okolic zostaną pozbawieni pracy. Tym samym powiększając i tak wielką liczbę bezrobotnych. Osoby te będą przez jakiś czas utrzymywały się z zasiłków wypłacanych przez Urząd Pracy czyli przez Skarb Państwa.
Z informacji, które posiadam od związków zawodowych działających przy Optex S.A. oraz załogi tej firmy, spółka mimo bardzo dużej konkurencji na rynku tanich tekstyliów
z Dalekiego Wschodu, podjęła zdecydowane działania marketingowe i technologiczne w celu sprostania konkurencji. Działania te z pewnością przyniosą właściwy skutek finansowy
w latach następnych, co pozwoli dokończyć plan restrukturyzacji zakładu i dostosować go do wymogów rynku.
Moje głębokie zaniepokojenie i zdziwienie wzbudziła informacja, że podczas Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Optex S.A. w dniu 21 kwietnia 2011 obecny na Walnym Zgromadzeniu przedstawiciel Skarbu Państwa i jednocześnie członek Rady Nadzorczej Optex S.A. Pan Krzysztof Bąk rekomendował Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy likwidację Optex S.A. Przy czym w/w przedstawiciel Skarbu Państwa oświadczył, że nie są mu znane przyczyny tej decyzji, podjętej przez jego mocodawcę, gdyż otrzymał taką instrukcję i tak zagłosował. Nadmieniam, że spółka Optex S.A. z siedzibą w Opocznie jest spółką
z częściowym udziałem Skarbu Państwa, część akcji posiadają pracownicy oraz prywatni inwestorzy. Sytuacja ta jest tym bardziej niezrozumiała iż zaistniała w momencie gdy spółka Optex S.A. przechodzi skomplikowany ekonomicznie i społecznie proces restrukturyzacji, dający szanse uzyskania tańszych źródeł zaopatrzenia krajowych odbiorców w tym instytucji
i firm państwowych.
Szanowny Panie Ministrze, odpowiadając na poniższe pytania proszę o zdecydowane stanowisko czy Ministerstwo Skarbu w dalszym ciągu podtrzymuje swoją decyzję przeciwko dalszemu istnieniu spółki, a jeżeli tak to proszę o szczegółowe uzasadnienie na piśmie racji społeczno-ekonomicznych państwa polskiego likwidacji Spółki Optex S.A. w Opocznie. Na tej podstawie przekaże tę informację załodze tej spółki oraz mieszkańcom Opoczna. Przy uzasadnieniu swojego stanowiska proszę wziąć pod uwagę, że likwidacja Optex S.A. spowoduje zniknięcie z rynku jedynej konkurencji dla innych korporacji zagranicznych
i wyzbycia się resztek posiadanych przez państwo polskie nielicznych już zakładów tekstylnych. Mam nadzieję, że po głębokiej analizie racji ekonomicznych i społecznych podejmie Pan Minister właściwe decyzje leżące w interesie państwa polskiego i naszej gospodarki.
W tej sytuacji proszę Pana Ministra o udzieleni mi odpowiedzi na następujące pytania:
1.Czy znana jest Panu Ministrowi sytuacja ekonomiczna i społeczna tutejszego regionu ( jedna z najwyższych stóp bezrobocia w województwie łódzkim)?
2.Czy znane są Panu Ministrowi działania restrukturyzacyjne jakie spółka Optex S.A. podjęła dla umocnienia swojej pozycji rynkowej?
3.Jakie były faktyczne przyczyny i powody głosowania przedstawiciela Pana Ministra Krzysztofa Bąka nad uchwałą nr 15 /8/2011 Rady Nadzorczej Optex S.A. z dnia 21 kwietnia 2011
4.Jakie będą wydatki z budżetu Państwa z tytułu utraty 400 miejsc pracy i wypłaty zasiłków dla bezrobotnych oraz ewentualnie innych roszczeń?
5.Czy znane są Panu Ministrowi wyniki kontroli przeprowadzonej przez Najwyższą Izbę Kontroli w sprawie przetargów dla Poczty Polskiej i Policji, stwierdzające elementy korupcji w zamówieniach tkanin na szycie mundurów przez w/w instytucje?

Z poważaniem
Poseł na Sejm RP
Robert Telus

0
Nikt jeszcze nie ocenił tej publikacji. Bądź pierwszy
Twoja ocena: Brak