Odpersonalizować politykę - odebrać ostatnie pole istnienia opozycji totalnej